June 18, 2024

Month: June 2024

ในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้บทบาทหน้าที่การทำงานของกลุ่มคนหรือตลาดแรงงานมีบทบาทลดน้อยลงตามไปด้วย แต่ถึงอย่างนั้นการที่กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่กำลังมอง หางานพังงา เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการหางานที่มากขึ้น จะช่วยให้พวกเค้าเพิ่มโอกาสในการหางานได้อีกด้วย นอกจากนี้ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันองค์กรส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จากปีที่ผ่านมาทำให้มีหลายองค์กรปิดตัวลงก็ไม่น้อย หรือบางองค์กรก็ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงจากปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้น บางองค์กรก็มีการปรับลดปริมาณพนักงานลง หรือบางองค์กรก็มีการขอลดเงินเดือนของพนักงาน เพื่อที่พวกเค้าเหล่านั้นจะไม่ต้องแบกรับภาระการขาดทุน ที่เกิดขึ้นกับองค์กรอีกทั้งยังช่วยพยุงให้กลุ่มแรงงานเหล่านั้นบางคน ยังมีงานให้ทำถึงแม้ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ต้องถูกปลดออกจากงานก็ตามที...